Általános Szerződési Feltételek

www.szentmaximilian.hu

Üdvözöljük a Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.szentmaximilian.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) általi feltételeit.

A Felhasználó adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató és Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [http://szentmaximilian.hu/adatkezelesi-tajekoztato] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

1.      A SZOLGÁLTATÓ

Név: Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Vologda u. 4.

Telephely/kiadóhivatal:1075 Budapest, Károly krt. 1. I/6.

E-mail: kiado@szentmaximilian.hu

Bejegyző cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 05-09-005715

Adószám: 11447012-2-05

              

2.      FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1.     Általános rendelkezések. Felelősség

A Felhasználó a Honlapot és az azon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatára használja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Honlapra történő belépésből, a Honlap használatából vagy a Honlapon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlen vagy közvetett módon származnak, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az általa a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok és információk valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok általa történő jogszerű felhasználásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, mely szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért, a honlapon elhelyezett információkért, tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2.     Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek között valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi név vagy védjegy használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.szentmaximilian.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön írásbeli engedélyt ad.

Külön írásbeli megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató és Adatkezelési Szabályzat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

3.      A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1.     Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb oldalán megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően megjelenő regisztrációs űrlap értelemszerű kitöltésével tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Név

Jelszó

E-mail cím

Telefonszám

Szállítási adatok, mint név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, lakás szám

Számlázási adatok (ha a szállítási adatoktól eltérőek)

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az kiado@szentmaximilian.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.2.     Megrendelés

A Honlapon történő regisztrációt, majd bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal oldali hasábján található „Termék kategóriák” felirat alatt, illetve a Honlap fejlécében található „Termékeink” menüpontra kattintva – ahol Szolgáltató aktuális ajánlatai találhatóak meg – böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Keresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy termék típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti menüpontokra kattintás esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra – ha a keresés több oldat kitevő találatot ad – és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, melyet követően a Honlap Felhasználót a „Bevásárlókosár” felületre navigálja a Honlap.

A Felhasználó „Bevásárlókosár” felületet, a Honlap fejlécében található „Kosár” menüpontra kattintva is elérheti. A „Bevásárlókosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából, a termék neve előtt található X gombbal, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban.

A „Tovább a fizetéshez” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

Amennyiben felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy nem lépett be, úgy a megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy

•             amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Bejelentkezés” mezőben belépési adatait megadva, vagy

•             a „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

A belépést, illetve regisztrációt követően a Honlap Felhasználót a „Szállítási adatok” felületre navigálja. Felhasználó a „Szállítási adatok” felületen Felhasználó megváltoztathatja a regisztrációkor megadott szállítási és számlázási címét. Szolgáltató alapértelmezett szállítási címnek a Felhasználó regisztráció során megadott címét tekinti. Felhasználónak lehetősége van a megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

A „Tovább” gombra kattintva Felhasználót a Honlap a „Fizetési információk” oldalra navigálja, ahol Felhasználó kiválaszthatja, hogyan kívánja a megrendelését teljesíteni.

Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Vásárlás befejezése” gombra kattintva elküldheti a megrendelését a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, értesíti a Felhasználót.

 

3.3.     Termék vételára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft), euróban (EUR) és Lejben kerül feltüntetésre attól függően, hogy a Felhasználó a kezdőoldal jobb felső menüjében mely pénznemet választja ki.

 

3.4.     Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

3.5.     Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, valamint kiszállítás esetén azt, hogy a Felhasználó által fizetett végösszeg szállítási költséget is tartalmaz.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül kiszállítsa. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságáért, aktualizálásáért. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatja (telefonon vagy e-mailben) a Felhasználót.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvsz.) vonatkozó előírásai az irányadók.

 

3.6.     Fizetés

Fizetés utánvétellel: Magyarország, Románia és Szlovákia területére történő szállítás esetén, amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal vagy a Magyar Posta igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

Előre utalás bankszámlára: Külföldi megrendelések esetén, illetve Intézményi Felhasználó esetén a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Erste Bank HU11 11600006–00000000–12877742 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

PayPal: Ezen fizetési mód választása esetén Felhasználó a PayPal rendszerén keresztül díjbekérőt kap a Szolgáltatótól. Bankkártya adatokat Felhasználónak minden esetben a PayPal oldalán kell megadnia, így ezen adatok a Szolgáltató számára nem vállnak megismerhetővé.

 

3.7.     Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

 

3.8.     Szállítás

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a szállítás módjáról (a megrendelt termék összegétől, és annak méretétől függően), illetve a szállítás idejéről, valamint annak költségeiről, a megrendelést visszaigazoló e-mailben. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fenti tényezőkre hivatkozva maga választhassa meg a szállítás körülményeit, melyet a Felhasználó a megrendelés megerősítésével elfogad.

Szolgáltató a megrendelt termékeket a Magyar Posta küldeményforgalmi szolgáltatását igénybe véve szállítja ki a Felhasználó részére. A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a hétfőtől péntekig, 08.00–16.00 óra között történik. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Ha a Felhasználó nem tartózkodik az általa a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a postás még egyszer megkísérli az átadást, illetve a postán értesítővel átvehető.

Ha a Felhasználó azt tapasztalja, hogy a csomagolás sérült, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Felhasználó nem köteles a terméket átvenni. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a kézbesítőnek. Át nem vett, visszaküldött csomag esetén a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Felhasználóra terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő utalása esetén áll módjában ismételten elindítani.

 

3.9.     Szállítási költségek

A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre [http://www.szentmaximilian.hu/szallitasi-informaciok] kattintva tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

 

3.10.   Szállítási határidő

A megrendelések kiszállításának határideje 8–10 munkanap.

A Szolgáltató – a Szolgáltató és a Felhasználó eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

-             a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

-             a szerződést a Szolgáltató és a Felhasználó megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

3.11.   A tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

4.      A FELHASZNÁLÓT (VÁSÁRLÓT) MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

Az Fvsz. értelmében a Felhasználó (e pontban a továbbiakban: vásárló) indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36 1/328–0196), e-mailben (kiado@szentmaximilian.hu), vagy az Fvsz. 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

A vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén a vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a termék átvételétől számított fent megjelölt határidőn belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiekben leírtakkal összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítása szempontjából.

A vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére (lásd ÁSZF 1. pont) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a vásárlót terheli.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállás esetén a Szolgáltató a vásárlónak visszajáró összeget a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát például:

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

 

5.      SZAVATOSSÁG

5.1.     Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

A Felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítás) vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelezettsége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éven (elévülési határidő) túl szavatossági igényét nem érvényesítheti.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

5.2.     Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – az 5.1. alpontban meghatározott jog (kellékszavatosság) helyett a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

–             a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

–             a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

–             a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

5.3.     Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

 

5.4.     Kicserélés

A vásárlástól történő elállás joga mellett a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a terméket kicserélje. Erre a kézbesítés napjától számított 8 munkanapon belül van lehetősége a vásárlást igazoló nyugta vagy számla bemutatásával együtt.

 

5.5.     Szavatossági igények érvényesítése

A Felhasználó szavatossági igényeit a Szolgáltató következő elérhetőségein érvényesítheti:

Név: Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó Kft.

Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 1. I/6.

E-mail: kiado@szentmaximilian.hu

 

6.      JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1.     Panaszügyintézés

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó Kft.

Levelezési cím: 1075 Budapest, Károly krt. 1. I/6.

Telefonszám: +36 1/328–0196

E-mail: kiado@szentmaximilian.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

6.2.     Békéltető testület eljárása

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület; címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; telefonszáma: (46) 501-091, 501-870; fax száma: (46) 501-099; elnök: Dr. Tulipán Péter; e-mail cím: bekeltetes@bokik.hu.

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek listája az alábbi linken érhető el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

 

7.      AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésének ideje: 2018. 05. 25.